โปรดเลือกปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

 


ผลการค้นหา

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์
ระดับ
หน่วยวิจัย
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยา mecobalamin ในการรักษาภาวะปวดปลายประสาทจากการติดเชื้อไวรัสงูสวัด: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานของการทดลองแบบสุ่ม. วารสารเภสัชกรรมไทย 2562; 11(1) : 284-304
สันทนา ทองผุย, วนิดา ไทรชมภู, ราตรี สว่างจิตร
2019
ระดับชาติ (TCI1)
CTEBsRU
การประเมินอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลาม ณ โรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารเภสัชกรรมไทย 2562; 11(1) : 142-150
นุชจริน ยินดี, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
2019
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
การศึกษาเบื้องต้นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาแคปซูลประสะไพลสกัดในการบรรเทาอาการปวดแบบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ. วารสารเภสัชกรรมไทย 2562; 11(1) : 268-283
มธุรดา วิสัย, พีรยา ศรีผ่อง, สมศักดิ์ นวลแก้ว, ราตรี สว่างจิตร
2019
ระดับชาติ (TCI1)
CTEBsRU
ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และประสิทธิผลของการให้กล่องยาต่อความร่วมมือในการใช้ยาและการควบคุมระดับ INR ในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน. วารสารเภสัชกรรมไทย 2562; 11(1) : 50-60
ศุภปริญญ์ แสงสุวรรณ, สัจจาภรณ์ ทองใบ, ปิยะภรณ์ กางกั้น, ศศิภา อภิสกุลโรจน์, กฤษณี สระมุณี, วิระพล ภิมาลย์
2019
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
Efficacy of Prasaplai for treatment of primary dysmenorrhea: a meta-analysis. Res J Pharmacogn; 6 (1) : 71-80.
Phimarn W, Sungthong B, Saramunee K
2019
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
Development and Evaluation of a Pictogram for Thai Patients with Low Literate Skills. Indian J Pharm Sci 2019;81(1):89-98
Phimarn W, Ritthiya L, R. Rungsoongnoen R, Pattaradulpithuk W, Saramunee K
2019
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
อัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดโคโรนารีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี ใน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2559. ว. เภสัชศาสตร์อีสาน 2562;15(1) :93-104
รวิพรรณ หลักรัตน์, พยอม สุขเอนกนันท์, อุษาวดี สุตะภักดิ์
2019
ระดับชาติ (TCI1)
PCPRU
ผลการให้ความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะโดยการบอกเล่าสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อพื้นบ้านแก่ประชาชนบ้านหนองแต้จังหวัดมหาสารคาม. ว. เภสัชศาสตร์อีสาน 2562;15(1) :133-143
สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, ฐาปนีย์ นนท์สะเกษ, อัจฉรา มีดวง,กิตติพร รัชตเวชกุล
2019
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
Trends and variations in outpatient coprescribing of simvastatin or atorvastatin with potentially interacting drugs in Thailand. Ther Adv Drug Saf 2019;10:2042098618820502. doi: 10.1177/2042098618820502. eCollection 2019.
Rattanachotphanit T, Limwattananon C, Waleekhachonloet O
2019
ระดับนานาชาติ (ISI)
CPRU
การวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีใน โรงพยาบาลสุรินทร์ในปี พ.ศ. 2557 และ 2559 โดยใช้ IMPACT model. วารสารเภสัชกรรมไทย 2562; 11(2) : 342-355
รัชนีวรรณ รัตนโคตร, พยอม สุขเอนกนันท์, อุษาวดี สุตะภักดิ์
2019
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU
Access to and price trends of antidiabetic, antihypertensive, and antilipidemic drugs in outpatient settings of the Universal Coverage Scheme in Thailand. PLoS One 2019;14(2):e0211759. doi: 10.1371/journal.pone.0211759. eCollection 2019.
Limwattananon C, Waleekhachonloet O.
2019
ระดับนานาชาติ (ISI)
CPRU
การวิเคราะห์แนวโน้มของอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจโคโรนารีใน โรงพยาบาลสุรินทร์ในปี พ.ศ. 2557 และ 2559 โดยใช้ IMPACT model. วารสารเภสัชกรรมไทย 2562; 11(2) : 342-355
รัชนีวรรณ รัตนโคตร, พยอม สุขเอนกนันท์, อุษาวดี สุตะภักดิ์
2019
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU
Cost-Effectiveness Analysis of Direct-Acting Oral Anticoagulants for Stroke Prevention in Thai Patients with Non-Valvular Atrial Fibrillation and a High Risk of Bleeding. Pharmacoeconomics 2019;37(2):279-289.
Rattanachotphanit T, Limwattananon C, Waleekhachonloet O, Limwattananon P, Sawanyawisuth K.
2019
ระดับนา