โปรดเลือกปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

 


ผลการค้นหา

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์
ระดับ
หน่วยวิจัย
คำอธิบายถึงการมียาเหลือใช้และพฤติกรรมในการจัดการยาเหลือใช้ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง: กรณีศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี. TJPP 2018; 10(1) : 3-13
ธนพงศ์ ภูผาลี, ชิดชนก คูณสวัสดิ์, ธนิตา ภูราชพล, ธารินี ศรีศักดิ์นอก.
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของผักเชียงดาต่อการควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน. TJPP 2018; 10(1) : 14-28.
นรินทรา นุตาดี, ราตรี สว่างจิตร, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, พีรยา ศรีผ่อง.
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
The Alcohol Environment Protocol: A new tool for alcohol policy. Drug Alcohol Rev. 2018 Jan 4. doi: 10.1111/dar.12654. (ISI)
Casswell S, Morojele N, Williams PP, Chaiyasong S*, Gordon R, Gray-Philip G, Viet Cuong P, MacKintosh AM, Halliday S, Railton R, Randerson S, Parry CDH.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
The International Alcohol Control Study: Methodology and implementation. Drug Alcohol Rev. 2018 Jan 2. doi: 10.1111/dar.12650. (ISI)
Huckle T, Casswell S, Mackintosh AM, Chaiyasong S*, Viet Cuong P, Morojele N, Parry C, Meier P, Holmes J, Callinan S, Piazza M, Kazantseva E, Bayandorj T, Gray-Philip G, Haliday S, Chun S, Welch M, Graydon-Guy T, Parker K.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
ผลของแอปพลิเคชันแจ้งเตือนร่วมกับคู่มือให้ความรู้เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด. TJPP 2018: 10(1) : 88-99 (TCI 1)
จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, อริศรา รังสีปัญญา, จุฬาลักษณ์ ดอนนาค, จิราภา รบไพรี
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
คุณสมบัติของน้ำเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเอง. TJPP 2018: 10(1) : 68-81 (TCI 1)
กิตติยาพร แสนศิลา, ภีม เอี่ยมประไพ, ราตรี สว่างจิตร
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
Pharmacological effects for use of Chatuphalatika in hyperuricemia of gout. Pharmaceutical Biology 2018; 56(1), 76-85.
Sato VH, Sungthong B, Rinthong P, Nuamnaichati N, Mangmool S, Chewchida S, Sato H.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
PCNRU
ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกโรคสมองเสื่อม: การศึกษานำร่อง.TJPP 2018: 10(1) : 129-141
จิณห์วรา สุขสะอาด, ทิพานัน ทิพย์รักษา, รจเรศ หาญรินทร์, ปาริโมก เกิดจันทึก, สายทิพย์ สุทธิรักษา
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
Outcomes, costs and stakeholders' perspectives associated with the incorporation of community pharmacy services into the National Health Insurance System in Thailand: a systematic review.Int J Pharm Pract 2018 Feb;26(1):16-27.
Asayut N, Sookaneknun P, Chaiyasong S, Saramunee K.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
PCPRU
Cross-country comparison of proportion of alcohol consumed in harmful drinking occasions using the International Alcohol Control Study. Drug Alcohol Rev 2018 Feb 14. doi: 10.1111/dar.12665.
Viet Cuong P, Casswell S, Parker K, Callinan S, Chaiyasong S, Kazantseva E, Meier P, MacKintosh AM7 Piazza M, Gray-Phillip G, Parry C.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
A Meta-analysis of Efficacy of Tinospora Cordifolia on Blood Glucose and Lipid Profile. NEPhReC 2018: 89-100 (Mar 2018)
Apisakulroj S, Kangkan P, Phimarn W, Sungthong B, Saramunee K.
2018
ระดับชาติ (Proceeding)
SPRU
Availability of alcohol: Location, time and ease of purchase in high and middle-income countries: Data from the International Alcohol Control study. Drug and Alcohol Review 2018 : DOI: 10.1111/dar.12693 (26 March 2018)
Gray‐Phillip G, Huckle T, Callinan S, Parry CDH, Chaiyasong S, et al.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
Situation of Alcohol Outlets. Journal of Health Systems Research 2018; 12 (1) : 42-55 (Jan-Mar 2018)
Kamonrungsan J, Jaichuen N, Chaiyasong S
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
Theories and Concepts of Public Health Policy Implementation Research: Call for Systematic Action to Achieve Effective Implementation Strategies. Journal of Health Systems Research 2018; 12 (1) : 8-26 (Jan-Mar 2018)
Tongsiri S, Saensak S, Ploylearmsang C, Promsattayaprot V, Klangkan S.
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
A qualitative exploration of Thai alcohol policy in regulating availability and access. International Journal of Drug Policy 2018;58 :1–8 (May 2018)
Kaewpramkusol R, Seniora K, Chenhall R, Nanthamongkolchai R, Chaiyasong S.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
Meta-analysis on Efficacy of Lorcaserin on Anthropological Parameter, Blood Pressure, Lipid Profile and HbA1C. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018; 26(7) : 1234-1252.
Phimarn W, Saramunee K, Sungthong B, Sakhankort C
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
ผลลัพธ์ของการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในสถานบริการของรัฐ ในอาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร. วารสารเภสัชกรรมไทย 2018; 10(2) : 315-323 (1 กรกฏาคม 2018)
ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร, สมคิด เจนกลาง
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
การพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในโรงพยาบาลและการดูแลที่บ้าน. วารสารเภสัชกรรมไทย 2018; 10(2) : 324-336 (1 กรกฏาคม 2561)
กานต์ธีรา ชัยเรียบ, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
คุณภาพและความปลอดภัยของน้าดื่มจากตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารเภสัชกรรมไทย 2018; 10(2) : 356-365 (1 กรกฏาคม 2561)
ธนพงศ์ ภูผาลี, สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล, อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร, มาลี สุปันตี
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
การออกแบบระบบการจัดการยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการวิเคราะห์หาสาเหตุราก. วารสารเภสัชกรรมไทย 2018; 10(2) : 300-314 (1 กรกฏาคม 2561)
วิภาดา ปุณณภาไพศาล, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, กฤษณี สระมุณี
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
Pharmacological treatments for alleviating agitation in dementia: a systematic review and network meta-analysis.Br J Clin Pharmacol 2018 Apr 10. doi: 10.1111/bcp.13604
Kongpakwattana K, Sawangjit R*, Tawankanjanachot I, Bell JS, Hilmer SN, Chaiyakunapruk N.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
CPRU
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เภสัชวิทยาของยารักษาแผลในทางเดินอาหาร.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561; 26(6) : 1029-1040 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561)
เบญจมาศ คุชนี จตุพร สกุลสุทธิวัฒน์ ณิชาภัทร สมัยพานิช อชิดา จารุโชติกมล ปวิตรา พูลบุตร
2018
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU
ผลของไซโคลอัลลิอิน ต่อการสลายไขมันและลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่น. J Sci Technol MSU 2018; 37(2) : 245-258 (มีนาคม - เมษายน 2561)
อชิดา จารุโชติกมล, จินตนา ประทุมชาติ, จิราพร พรหมโคตร, ฉวีวรรณ พุ่มเพ็ชร, ศิรินันท์ จันร่องคำ, พรทิพย์ วรกิจพูนผล, พรปวีณ์ บรรลังค์, ปวิตรา พูลบุตร, เบญจมาศ คุชนี
2018
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU
Drinking patterns vary by gender, age and country‐level income: Cross‐country analysis of the International Alcohol Control Study. Drug and Alcohol Review 2018 : DOI: 10.1111/dar.12820
Chaiyasong S, Huckle T, Mackintosh A, Meier P, Parry S, Callinan S, Pham C, Kazantseva E, Gray‐Phillip G, Parker K, Casswell S.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
Alcohol taxes' contribution to prices in high and middle-income countries: Data from the International Alcohol Control Study. Drug Alcohol Rev. 2017: doi: 10.1111/dar.12638. (ISI)
Wall M, Casswell S, Callinan S, Chaiyasong S*, Viet Cuong P, Gray-Phillip G, Parry C.
2017
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
การสำรวจความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ. J Sci Technol MSU 2017; 36(5) : 543-552
กฤษณี สระมุณี*, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, ณัฐณิชา กันสุทธิ, ปรารถนา ผาสุก.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น. J Sci Technol MSU 2017; 36(5) : 553-560 (TCI1)
กานต์ ชัยทอง, สุนันท์ชนก น้ำใจดี, วิระพล ภิมาลย์.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับ CD4 และคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. J Sci Technol MSU 2017; 36(5) : 561-571 (TCI 1)
ปวิช พากฏิพัทธ์, มาริสา กิ่งไผ่กลาง, วณิชชา เชิดชัยภูมิ, วิระพล ภิมาลย์, ฉัตรมณี แท่งทองหลาง, กฤษณี สระมุณี.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดใบผักเม็ก. J Sci Technol MSU 2017; 36(5) : 572-577.
เมธิน ผดุงกิจ, สุรพงษ์สุข ศิริพัฒนพงศ์, กรีพล แม่นวิวัฒนกุล
2017
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU
การศึกษามาตรฐานตำรับยาสมุนไพรเบญจกูลที่จำหน่ายในประเทศไทย. J Sci Technol MSU 2017; 36(5) : 578-588 (TCI 1)
รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์, อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ, เบญญทิพย์ คงสิบ.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU
อุบัติการณ์การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาโคลิสตินในโรงพยาบาล. J Sci Technol MSU 2017; 36(5) : 589-596 (TCI 1)
วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, ณัฐวรา สมศักดิ์, วราภรณ์ ระหงษ์, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, ชุติมาภรณ์ ไชยสงค์.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
ฤทธิ์ต้านเชื้อสิว (Propionibacterium acnes) จากสมุนไพรไทย. J Sci Technol MSU 2017; 36(5) : 607-613 (TCI 1)
วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล, วนิดา ไทรชมภู, คัทลียา เมฆจรัสกุล, อมรรัตน์ เจริญมิตร, ชิดชนก เหล็กดี, ณัฐภากานต์ ศรีจันทร์.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU
ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ยาชุด ในอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : การศึกษา เชิงสำรวจ. Sci Technol MSU 2017; 36(5) : 621-628 (TCI 1)
สุนันท์ชนก น้ำใจดี, กานต์ ชัยทอง, วิระพล ภิมาลย์.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
สถานการณ์ของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นและผลกระทบต่อทารก : ผลจากการสำรวจ อนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2549 และ 2552. Sci Technol MSU 2017; 36(5) : 629-634 (TCI 1)
สุรัชดา ชนโสภณ, สุพล ลิมวัฒนานนท์, ภูษิต ประคองสาย, วุฒิพันธุ์ วงษ์มงคล, กุมารี พัชนี, ธาริณี ศรีศักดิ์นอก.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
การใช้บริการรักษาพยาบาลของคนไทยที่ไม่มีหรือไม่ทราบสิทธิประกันสุขภาพ. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข 2560; 11(3): 391-400 (TCI 1)
ประสิทธิ บุญเกิด, สุรัชดา ชนโสภณ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
การวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของขี้กาเทศ (Citrullus colocynthis) ในการลดระดับน้ำตาลกลูโคสและไขมันในเลือด. J Sci Technol MSU 2017 : 463-474 (TCI 1)
วิระพล ภิมาลย์, เชษฐวัฒน์ สาขันธ์โคตร, บรรลือ สังข์ทอง, กฤษณี สระมุณี.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
คุณสมบัติทางกายภาพและปริมาณสารสำคัญของสารสกัดตรีผลาที่ผลิตด้วย เทคนิคทำแห้งแบบพ่นฝอย. J Sci Technol MSU 2017 : 565-572 (TCI 1)
ประสบอร รินทอง, วันวิสาข์ คุณะวัฒนกุล, จิตราพร ทองอันตัง, ธัญญภรณ์ โชติการณ์, ภัสรา ประยงค์เพชร.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิก, ฟลาโวนอยด์ในสารสกัดตะขบฝรั่ง. J Sci Technol MSU 2017 : 572-580. (TCI 1)
อรรถพล พันธุ์งาม, สุรพงศ์ รัตนะ, บรรลือ สังข์ทอง.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานประสิทธิภาพของน้ำมันปลาในการลดระดับไขมันในเลือดใน ผู้ติดเชื้อเอชไอวี. J Sci Technol MSU 2017 : 580-591. (TCI 1)
วิระพล ภิมาลย์, กิตติศักดิ์ วิชัยโย, บรรลือ สังข์ทอง, กฤษณี สระมุณี.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
การพัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดอักเสบติดเชื้อในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. IJPS 2017 : 13(3) : 14-24 (TCI 1)
สุริยนต์ มิ่งขวัญ, ปาริโมก เกิดจันทึก.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
รูปแบบการใช้ยาและความสำเร็จในการหยุดยา Budesonide Inhaler ในผู้ป่วยโรคหืดเด็กอายุ 1-5 ปี: การศึกษาแบบติดตามย้อนหลัง. Srinagarind Med J 2017; 32(6) : 571-578 (TCI 1)
อนัญญา สองเมือง, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
Modifying homes for persons with physical disabilities in Thailand. Bull World Health Organ. 2017 Feb 1; 95(2): 140–145. (ISI)
Tongsiri S, Ploylearmsang C, Hawsutisima K, Riewpaiboon W, Tangcharoensathiene V.
2017
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
Effectiveness of pharmacy-based needle/syringe exchange programme for people who inject drugs: a systematic review and meta-analysis.Addiction. 2017 Feb;112(2):236-247. (ISI)
Sawangjit R, Khan TM, Chaiyakunapruk N.
2017
ระดับนานาชาติ (ISI)
CPRU
Efficacy and Safety of Cissus quadrangularis L. in Clinical Use: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Phytother Res. 2017 Apr;31(4):555-567. (ISI)
Sawangjit R, Puttarak P, Saokaew S, Chaiyakunapruk N.
2017
ระดับนานาชาติ (ISI)
CPRU
The impact of heavy drinkers on others’ health and well-being in Lao PDR and Thailand. Journal of Substance Use 2017; 22(6). May 2017 (ISI)
Jankhotkaew J, Chaiyasong S, Waleewong O, Siengsounthone L, Sengngam K, Douangvichit D, Thamarangsi T
2017
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
Unit cost of common illness management: a comparison between a primary care unit and a community pharmacy in Thailand. Prim Health Care Res Dev. 2017 Jul;18(4):376-385. (ISI)
Saramunee K, Ploylearmsang C, Chaiyasong S, Phimarn W, Sookaneknun P.
2017
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
การพัฒนาและการประเมินเว็บไซต์ฐานข้อมูลช่วยประเมินผื่นแพ้ยาสำหรับนิสิตเภสัชศาสตร์. TJPP 2017: 9(1) : 66-78 (TCI 1)
พีรยา ศรีผ่อง, จิราพร เทศภูมิ, อภิญญา ศรีอุดร, วิระพล ภิมาลย์
2017
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
การบริบาลทางเภสัชกรรมและจ่ายยาต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ในร้านยามหาวิทยาลัย. TJPP 2017: 9(1) : 192-203 (TCI 1)
วิลาวัณย์ ทุนดี, ปวิตรา พูลบุตร, สายทิพย์ สุทธิรักษา, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, ปาริโมก เกิดจันทึก, สมคิด เจนกลาง, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, รจเรศ หาญรินทร์
2017
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
การพัฒนาระบบการปรับขนาดยาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง ณ แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์. TJPP 2017; 9(1) : 280-291
อริสา แสงเพ็ง, กฤษณี สระมุณี, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
2017
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านในหัวข้อเภสัชวิทยาของยารักษาโรคเบาหวานในนิสิตเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม. TJPP 2017: 9(2) : 422-432 (TCI 1)
ปวิตรา พูลบุตร, กฤษณี สระมุณี, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, เบญจมาศ คุชนี, อชิดา จารุโชติกมล
2017
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU


ทั้งหมด 59 เรื่อง การแสดงผล 2 หน้า : 1 [ 2 ] ๏ฟฝัด๏ฟฝ>>

About Us

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม