โปรดเลือกปีที่ตีพิมพ์/เผยแพร่

 


ผลการค้นหา

ชื่องานวิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์
ระดับ
หน่วยวิจัย
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยา mecobalamin ในการรักษาภาวะปวดปลายประสาทจากการติดเชื้อไวรัสงูสวัด: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานของการทดลองแบบสุ่ม. วารสารเภสัชกรรมไทย 2562; 11(1) : 284-304
สันทนา ทองผุย, วนิดา ไทรชมภู, ราตรี สว่างจิตร
2019
ระดับชาติ (TCI1)
CTEBsRU
การประเมินอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระยะลุกลาม ณ โรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารเภสัชกรรมไทย 2562; 11(1) : 142-150
นุชจริน ยินดี, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ
2019
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
การศึกษาเบื้องต้นถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาแคปซูลประสะไพลสกัดในการบรรเทาอาการปวดแบบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ. วารสารเภสัชกรรมไทย 2562; 11(1) : 268-283
มธุรดา วิสัย, พีรยา ศรีผ่อง, สมศักดิ์ นวลแก้ว, ราตรี สว่างจิตร
2019
ระดับชาติ (TCI1)
CTEBsRU
ปัจจัยที่มีผลต่อการควบคุมระดับ INR และประสิทธิผลของการให้กล่องยาต่อความร่วมมือในการใช้ยาและการควบคุมระดับ INR ในผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟาริน. วารสารเภสัชกรรมไทย 2562; 11(1) : 50-60
ศุภปริญญ์ แสงสุวรรณ, สัจจาภรณ์ ทองใบ, ปิยะภรณ์ กางกั้น, ศศิภา อภิสกุลโรจน์, กฤษณี สระมุณี, วิระพล ภิมาลย์
2019
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
Efficacy of Prasaplai for treatment of primary dysmenorrhea: a meta-analysis. Res J Pharmacogn; 6 (1) : 71-80.
Phimarn W, Sungthong B, Saramunee K
2019
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
Development and Evaluation of a Pictogram for Thai Patients with Low Literate Skills. Indian J Pharm Sci 2019;81(1):89-98
Phimarn W, Ritthiya L, R. Rungsoongnoen R, Pattaradulpithuk W, Saramunee K
2019
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
คำอธิบายถึงการมียาเหลือใช้และพฤติกรรมในการจัดการยาเหลือใช้ของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง: กรณีศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี. TJPP 2018; 10(1) : 3-13
ธนพงศ์ ภูผาลี, ชิดชนก คูณสวัสดิ์, ธนิตา ภูราชพล, ธารินี ศรีศักดิ์นอก.
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
ประสิทธิผลและความปลอดภัยของผักเชียงดาต่อการควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน. TJPP 2018; 10(1) : 14-28.
นรินทรา นุตาดี, ราตรี สว่างจิตร, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, พีรยา ศรีผ่อง.
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
The Alcohol Environment Protocol: A new tool for alcohol policy. Drug Alcohol Rev. 2018 Jan 4. doi: 10.1111/dar.12654. (ISI)
Casswell S, Morojele N, Williams PP, Chaiyasong S*, Gordon R, Gray-Philip G, Viet Cuong P, MacKintosh AM, Halliday S, Railton R, Randerson S, Parry CDH.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
The International Alcohol Control Study: Methodology and implementation. Drug Alcohol Rev. 2018 Jan 2. doi: 10.1111/dar.12650. (ISI)
Huckle T, Casswell S, Mackintosh AM, Chaiyasong S*, Viet Cuong P, Morojele N, Parry C, Meier P, Holmes J, Callinan S, Piazza M, Kazantseva E, Bayandorj T, Gray-Philip G, Haliday S, Chun S, Welch M, Graydon-Guy T, Parker K.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
ผลของแอปพลิเคชันแจ้งเตือนร่วมกับคู่มือให้ความรู้เพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด. TJPP 2018: 10(1) : 88-99 (TCI 1)
จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, อริศรา รังสีปัญญา, จุฬาลักษณ์ ดอนนาค, จิราภา รบไพรี
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
คุณสมบัติของน้ำเกลือสวนล้างจมูกแบบเตรียมเอง. TJPP 2018: 10(1) : 68-81 (TCI 1)
กิตติยาพร แสนศิลา, ภีม เอี่ยมประไพ, ราตรี สว่างจิตร
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
Pharmacological effects for use of Chatuphalatika in hyperuricemia of gout. Pharmaceutical Biology 2018; 56(1), 76-85.
Sato VH, Sungthong B, Rinthong P, Nuamnaichati N, Mangmool S, Chewchida S, Sato H.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
PCNRU
ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกโรคสมองเสื่อม: การศึกษานำร่อง.TJPP 2018: 10(1) : 129-141
จิณห์วรา สุขสะอาด, ทิพานัน ทิพย์รักษา, รจเรศ หาญรินทร์, ปาริโมก เกิดจันทึก, สายทิพย์ สุทธิรักษา
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
Outcomes, costs and stakeholders' perspectives associated with the incorporation of community pharmacy services into the National Health Insurance System in Thailand: a systematic review.Int J Pharm Pract 2018 Feb;26(1):16-27.
Asayut N, Sookaneknun P, Chaiyasong S, Saramunee K.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
PCPRU
Cross-country comparison of proportion of alcohol consumed in harmful drinking occasions using the International Alcohol Control Study. Drug Alcohol Rev 2018 Feb 14. doi: 10.1111/dar.12665.
Viet Cuong P, Casswell S, Parker K, Callinan S, Chaiyasong S, Kazantseva E, Meier P, MacKintosh AM7 Piazza M, Gray-Phillip G, Parry C.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
A Meta-analysis of Efficacy of Tinospora Cordifolia on Blood Glucose and Lipid Profile. NEPhReC 2018: 89-100 (Mar 2018)
Apisakulroj S, Kangkan P, Phimarn W, Sungthong B, Saramunee K.
2018
ระดับชาติ (Proceeding)
SPRU
Availability of alcohol: Location, time and ease of purchase in high and middle-income countries: Data from the International Alcohol Control study. Drug and Alcohol Review 2018 : DOI: 10.1111/dar.12693 (26 March 2018)
Gray‐Phillip G, Huckle T, Callinan S, Parry CDH, Chaiyasong S, et al.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
Situation of Alcohol Outlets. Journal of Health Systems Research 2018; 12 (1) : 42-55 (Jan-Mar 2018)
Kamonrungsan J, Jaichuen N, Chaiyasong S
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
Theories and Concepts of Public Health Policy Implementation Research: Call for Systematic Action to Achieve Effective Implementation Strategies. Journal of Health Systems Research 2018; 12 (1) : 8-26 (Jan-Mar 2018)
Tongsiri S, Saensak S, Ploylearmsang C, Promsattayaprot V, Klangkan S.
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
A qualitative exploration of Thai alcohol policy in regulating availability and access. International Journal of Drug Policy 2018;58 :1–8 (May 2018)
Kaewpramkusol R, Seniora K, Chenhall R, Nanthamongkolchai R, Chaiyasong S.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
Meta-analysis on Efficacy of Lorcaserin on Anthropological Parameter, Blood Pressure, Lipid Profile and HbA1C. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018; 26(7) : 1234-1252.
Phimarn W, Saramunee K, Sungthong B, Sakhankort C
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
ผลลัพธ์ของการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในสถานบริการของรัฐ ในอาเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร. วารสารเภสัชกรรมไทย 2018; 10(2) : 315-323 (1 กรกฏาคม 2018)
ศศิพงค์ ทิพย์รัชดาพร, สมคิด เจนกลาง
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
การพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในโรงพยาบาลและการดูแลที่บ้าน. วารสารเภสัชกรรมไทย 2018; 10(2) : 324-336 (1 กรกฏาคม 2561)
กานต์ธีรา ชัยเรียบ, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
คุณภาพและความปลอดภัยของน้าดื่มจากตู้น้าดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติในจังหวัดมหาสารคาม. วารสารเภสัชกรรมไทย 2018; 10(2) : 356-365 (1 กรกฏาคม 2561)
ธนพงศ์ ภูผาลี, สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล, อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร, มาลี สุปันตี
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
การออกแบบระบบการจัดการยาเหลือใช้ในผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยการวิเคราะห์หาสาเหตุราก. วารสารเภสัชกรรมไทย 2018; 10(2) : 300-314 (1 กรกฏาคม 2561)
วิภาดา ปุณณภาไพศาล, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, กฤษณี สระมุณี
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
Pharmacological treatments for alleviating agitation in dementia: a systematic review and network meta-analysis.Br J Clin Pharmacol 2018 Apr 10. doi: 10.1111/bcp.13604
Kongpakwattana K, Sawangjit R*, Tawankanjanachot I, Bell JS, Hilmer SN, Chaiyakunapruk N.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
CPRU
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เภสัชวิทยาของยารักษาแผลในทางเดินอาหาร.วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2561; 26(6) : 1029-1040 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2561)
เบญจมาศ คุชนี จตุพร สกุลสุทธิวัฒน์ ณิชาภัทร สมัยพานิช อชิดา จารุโชติกมล ปวิตรา พูลบุตร
2018
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU
ผลของไซโคลอัลลิอิน ต่อการสลายไขมันและลิปิดเปอร์ออกซิเดชั่น. J Sci Technol MSU 2018; 37(2) : 245-258 (มีนาคม - เมษายน 2561)
อชิดา จารุโชติกมล, จินตนา ประทุมชาติ, จิราพร พรหมโคตร, ฉวีวรรณ พุ่มเพ็ชร, ศิรินันท์ จันร่องคำ, พรทิพย์ วรกิจพูนผล, พรปวีณ์ บรรลังค์, ปวิตรา พูลบุตร, เบญจมาศ คุชนี
2018
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU
Drinking patterns vary by gender, age and country‐level income: Cross‐country analysis of the International Alcohol Control Study. Drug and Alcohol Review 2018 : DOI: 10.1111/dar.12820
Chaiyasong S, Huckle T, Mackintosh A, Meier P, Parry S, Callinan S, Pham C, Kazantseva E, Gray‐Phillip G, Parker K, Casswell S.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
Efficacy of Momordica charantia L. on blood glucose, blood lipid, and body weight: A meta-analysis of randomized controlled trials. Pharmacognosy Magazine 2018; 14 (56), 351
Phimarn W, Sungthong B, Saramunee K, Caichompoo W
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
Development of Chewing Gum Containing Mulberry Leaf Extract with Anti-cariogenic Activity against Streptococcus mutans. Journal of Biological Sciences 18 (7), 407-414
Pulbutr P, Rattanakiat S, Khunawattanakul W, Saramunee K, Sungthong B
2018
ระดับนานาชาติ (Scopus)
PCNRU
การวิเคราะห์อภิมานการศึกษาทางคลินิกแบบสุ่มประสิทธิศักย์ของยา Naltrexone/Bupropion ต่อขนาดร่างกายไขมันในเลือดน้าตาลในเลือดและความดันโลหิต. ว. เภสัชศาสตร์อีสาน2561;14(3) :56-69
วิระพล ภิมาลย์, กิตติศักดิ์ วิชัยโย, กฤษณี สระมุณี, บรรลือ สังข์ทอง
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
การวิเคราะห์อภิมานประสิทธิ์ศักย์ของเทียนเกล็ดหอยร่วมกับยาลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง. ว. เภสัชศาสตร์อีสาน 2561;14(3) :70-79
วิระพล ภิมาลย์, ขวัญชนกประวิสุทธิ์, นพภัสสร โตวิทยะ,บรรลือ สังข์ทอง, กฤษณี สระมุณี
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
ผลลัพธ์กระบวนการลดความคลาดเคลื่อนทางยาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ. ว. เภสัชศาสตร์อีสาน 2561;14(3) : 116-129
จันทร์ธิมา เพียรธรรม, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
การพิสูจน์ทราบชนิดของเครื่องยาที่ใช้ชื่อว่า“เทียนแกลบ”และการจัดทำมาตรฐานข้าวบาร์เลย์งอก. ว. เภสัชศาสตร์อีสาน 2561;14(3) : 154-164
รัฐศาสตร์ เด่นชัย, รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์,สมศักดิ์นวลแก้ว
2018
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU
การประเมินประสิทธิภาพของตำรับอิมัลเจลผสมสารสกัดผลมหัศจรรย์เพื่อการบำรุงผิว. ว. เภสัชศาสตร์อีสาน 2561;14(3) : 165-173
พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ, ปภังกร นามแสงโคตร, ธัญชนก กาศเกษม,ปรียานุช แสงคำภูมิ, เมธิน ผดุงกิจ
2018
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบาดเจ็บในผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน: A Case-crossover Study. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018; 14 (ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการ) : 138-146
ณัฐวิภา ตั้งใจ, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิด Outcome-Based Education: รายงานผลการดำ เนินงานเบื้องต้นของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018; 14 (ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการ) : 164-174.
สุรศักดิ์ ไชยสงค์, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, พีรยา ศรีผ่อง, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
การวิเคราะห์อภิมานประสิทธิ์ศักย์ของหญ้าหนวดแมวในการลดระดับความดันโลหิต. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018; 14 (ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการ) : 625-634
วิระพล ภิมาลย์, พงศ์ประยูร คูณมี, บรรลือ สังข์ทอง, กฤษณี สระมุณี
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
การวิเคราะห์อภิมานประสิทธิ์ศักย์ของยา Mirtazapine ในผู้ป่วยโรคไฟโบรมัยอัลเจีย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2018; 14 (ฉบับพิเศษ ประชุมวิชาการ) : 711-721.
วิระพล ภิมาลย์, กิตติศักดิ์ วิชัยโย, กฤษณี สระมุณี, บรรลือ สังข์ทอง
2018
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
Development and Validation of a New RP-HPLC-UV Method for the Simultaneous Determination of Phenytoin Impurities, Benzophenone, and Benzil. Acta Chromatographica 2018; https://doi.org/10.1556/1326.2018.00447
Sungthong B, Rattarom R, Sato VH, Sato H.
2018
ระดับนานาชาติ (ISI)
PCNRU
ภาระการเงินในครัวเรือนของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต. ว. เภสัชศาสตร์อีสาน 2561; 14(4) : 79-87
อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, สุรัชดา ชนโสภณ, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, อมฤต สุวัฒนศิลป์, ธนชัย พนาพุฒิ, ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
คุณภาพชีวิตและค่าอรรถประโยชน์ของผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกไต. ว. เภสัชศาสตร์อีสาน 2561; 14(4) : 88-98
ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, สุรัชดา ชนโสภณ, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, อมฤต สุวัฒนศิลป์, ธนชัย พนาพุฒิ, ศิริรัตน์ อนุตระกูลชัย, สุพล ลิมวัฒนานนท์, จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์
2018
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
Alcohol taxes' contribution to prices in high and middle-income countries: Data from the International Alcohol Control Study. Drug Alcohol Rev. 2017: doi: 10.1111/dar.12638. (ISI)
Wall M, Casswell S, Callinan S, Chaiyasong S*, Viet Cuong P, Gray-Phillip G, Parry C.
2017
ระดับนานาชาติ (ISI)
SPRU
การสำรวจความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะสำหรับงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ. J Sci Technol MSU 2017; 36(5) : 543-552
กฤษณี สระมุณี*, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, วนรัตน์ อนุสรณ์เสงี่ยม, ณัฐณิชา กันสุทธิ, ปรารถนา ผาสุก.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนอกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น. J Sci Technol MSU 2017; 36(5) : 553-560 (TCI1)
กานต์ ชัยทอง, สุนันท์ชนก น้ำใจดี, วิระพล ภิมาลย์.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
SPRU
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับ CD4 และคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. J Sci Technol MSU 2017; 36(5) : 561-571 (TCI 1)
ปวิช พากฏิพัทธ์, มาริสา กิ่งไผ่กลาง, วณิชชา เชิดชัยภูมิ, วิระพล ภิมาลย์, ฉัตรมณี แท่งทองหลาง, กฤษณี สระมุณี.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
CPRU
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดใบผักเม็ก. J Sci Technol MSU 2017; 36(5) : 572-577.
เมธิน ผดุงกิจ, สุรพงษ์สุข ศิริพัฒนพงศ์, กรีพล แม่นวิวัฒนกุล
2017
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU
การศึกษามาตรฐานตำรับยาสมุนไพรเบญจกูลที่จำหน่ายในประเทศไทย. J Sci Technol MSU 2017; 36(5) : 578-588 (TCI 1)
รุจิลักขณ์ รัตตะรมย์, อินทัช ศักดิ์ภักดีเจริญ, เบญญทิพย์ คงสิบ.
2017
ระดับชาติ (TCI1)
PCNRU


ทั้งหมด 85 เรื่อง การแสดงผล 2 หน้า : 1 [ 2 ] ๏ฟฝัด๏ฟฝ>>

About Us

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม